Kayıtlar

Haziran, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

RÖLATİF SIKILIK

Resim
Rölatif Sıkılık

Zemini teşkil eden danelerin aralarında az veya çok boşluk bulunduğuna göre sıkılık çok veya az diye ifade edilir. Bir zemin ne kadar sıkı ise o zemin o kadar az sıkışabilir ve az oturur, içsel sürtünme açısı da büyük olur. Kum çakıl gibi ayrı k daneli (kohezyonsuz) zeminlerde zeminin sıkılık durumunu yansıtan rölatif sıkılık;

Dr=(emax-e)/(emax-emin)
bağıntısından hesaplanır.

Burada; eınax (maksimum boşluk oranı) zeminin en gevşek (en çok boşluklu) durumundaki boşluk oranı, emin 8minimum boşluk oranı) zeminin en sıkı (en az boşluklu) durumundaki boşluk oranı, e zeminin rölatif sıkılığının belirlenmek istendiği durumuna ait boşluk oranıdır. Birimsiz olarak gösterilen Dr, ondalık veya yüzdelik bir ifadedir.

DANE BİRİM HACİM AĞIRLIĞI

Resim
Dane Birim Hacim Ağırlığı

Dane kısmının (boşluksuz) birim hacim ağırlığı olarak tanımlanır ve ağırlığının tanelerin toplam (boşluksuz) hacmine oranı olarak ifade edilir.

?s= W dane / V tane

Dane birim hacim ağırlığı belirlemede, iri taneli zeminler için yaklaşık 1 litrelik kavanoz biçimli ve ince taneli zeminler için daha küçük hacimli (50-100 cm3), piknometre denilen cam şişeler kullanılır. Deney için hassas teraziler(O,OO 1 gr hassaslıklı ) kullanılır. Kullanılan damıtık su veya karışımın içerisinde hava kalmamasına özen gösterilir. Bunun için vakum, karıştırma ,sallama gibi işlemler uygulanır. Ayrıca suyun birim hacim ağırlığı, sıcaklıkla değiştiğinden; deney sabit sıcaklıklı ortamda yapılır ve suyun birim hacim ağırlığı kullanılan sıcaklığa göre düzeltilir. Piknometre damıtık su ile doldurulup dışı iyice kurulandıktan sonra tartılır (W ı). Kurutulmuş, elle ufalanarak veya sert lastik bir tokmakla bir kap içinde dövülerek tanelenmiş zeminden belli bir miktar alınır (W K). Miktarı b…

HİDROMETRE YÖNTEMİ

Resim
Hidrometre yöntemi

Hidrometre, sıvıların özgül ağırlığını ölçmeye yarayan alete verilen isimdir. Çalışma prensibi Arşimed'in yüzen cisimlerin ağırlığının, kapladıkları hacim kadar sıvının ağırlığına eşit olması ilkesine dayanır

200 nolu elekten geçen zeminden bir miktar alınarak, pipet yöntemindekine benzer olarak, silindirik cam kap içinde 1000 cm3" lük bir süspansiyon hazırlanır. Deney başlangıcından itibaren, belli süreler sonunda, süspansiyonun birim hacim ağırlığı, hidrometre denilen alet yardımıyla ölçülür. Hidrometre şekilde görüleceği üzere, bir gövde ve bir ince uzun boyun kısmından oluşan cam bir alet olup, sıvı veya süspansiyonların birim hacim ağırlığını ölçmede kullanılır.

PİPET YÖNTEMİ

Resim
PİPET YÖNTEMİ

Bu yöntemde 200 numaralı elekten geçen bir miktar zemin alınır. Bununla cam bir tüp içine toplam 500cm^3 lük süspansiyon hazırlanır. Süspansiyona tanelerin kümeleşmesini önlemek için dağıtıcı katkı maddesi katılır. Bir karıştırıcıyla iyice karıştırılan süspansiyon cam tüp içine aktarılır. Ve sıcaklığı sabit bir su banyosuna konulur.
Deney başladıktan sonra başlangıçtan itibaren belli süreler sonunda (1,2,4,15,30 dakikada 1,2,4,15,316,24 saat gibi) pipet denilen bir aletle süspansiyon yüzeyinden itibaren 10 cm derinlikten 10 cm ^3 lük süspansiyon örnekleri alınır. Bu örnekler etüve konularak kurutulur.

Wk kuru ağırlıklar hassas terazilerde tartılarak belirlenir.

Başlangıçtan itibaren t1 zaman sonra süspansiyonda yüzden itibaren 10 cm lik derinlikte
Dı=?He/90t / bağıntısıyla hesaplanan Dı çaplı veya daha büyük çaplı dane bulunmaz. Çünkü, Dı çaplı veya daha büyük çaplı taneler, Stokes Yasasına göre, en az i O cm çökmüşlerdir. Bu olaya, zemini Dı çaplı elekten ele…

BETONDA AYRIŞMA - SEGREGASYON

Resim
Segregasyon betonun homojenliğini kaybetmesidir. yani iri agreganın, su-çimento şerbeti ve kumdan ayrışmasıdır. Bu olay mümkün olduğunca engellenmelidir. ayrışma, ileride mukavemetin azalmasına neden olur. Beton ne kadar sulu ise ayrışma o kadar çok olur. Bu nedenle beton ne kadar katıysa o kadar iyidir.

Su miktarı arttıkça aynı mukavemeti elde etmek için çimento miktarı da arttırılmalıdır. Agrega içinde iri taneler çoksa karışım suyu miktarı azalır ve aynı mukavemet için daha az çimento gerekir.

TOPOĞRAFYA

Resim
ders notu niteliğindedir:TOPOĞRAFYA___arazi parçalarının ve tesislerin ölçülmesi ve bunların bir düzlem
üzerine geçirilmesidir.düzlem üzerine geçirilen şekiller, harita, plan ve kesitlerdir.
yol, kanal, baraj projelerinin yapımında, elektrik etüt işlerinde, orman
işletmeciliğinde, madencilikte, jeolojik ve coğrafik etütlerlerde, şehir ve
kasabaların imar planında, tarımda, kadastro ve turizmde, topoğrafya tekniği
önemli yer alır.


PLAN ve HARİTALARIN SINIFLANDIRILMASI
1)kullanıldığı yere göre:
askeri, coğrafi, orman, maden, jeolojik, topoğrafik kadastro, ulaşım.. gibi
2)ölçeğine göre:
1/50 - 1/500 arası plan
1/500 - 1/20000 arası topoğrafik
1/20000 ölçeğinden daha küçüklere de coğrafik harita denir.


BAŞLICA ÖLÇME BİLGİSİ TERİMLERİ
1)ADA__bütün cepheleri sokak, cadde, meydan, akarsu gibi doğal ve yapay engellerle
çevrili parseller topluluğudur.
2)ÇAP__bir arazi parçasının veya binanın zemin üzerine konumunu, sınırlarını ve boyutlarını
göstermek için mal sahibine verilen belgedir.
3)DURUM PLANI__…

FORTRAN BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Resim
fortran, formula transilation kelimelerinin birleştirilip kısaltılmış şeklidir. Bilgisayar dilleri arasında en oturaklılarından biridir. Çok hızlı hesap yapabilen mukemmmel bir programdır. Fortran 2, fortran 4, fortran 66, fortran 77, fortran 90, fortran 95 gibi versiyonları vardır. 1954 yılında John Backus liderliğinde bir grup tarafından tasarlanan, ibm (international business machines) tarafından geliştirilen bir programlama dilidir. Akademi ve mühendislik çevrelerinde halen en sık kullanılan dil olmasının sebebini ararken ilk karşılaşılacak gerekçe, sahip olduğu eşsiz matematik kütüphaneleridir. fortran derleyicileri ve gelişim birimleri çözüm bulan programlar için geliştirildiğinden görsellik arka planda kalmıştır.


genel bilgiler

***program yazımı 7. ila 72. sütun arasında yapılır
***deyim numaraları 1. ila 5. sütun arasında yapılır
***türkçe karekterler kullanılmaz, küçük veya büyük harf yazılması farketmez

DEĞİŞKENLER__
**ilk karekteri harf olmalıdır
**en çok 6 karekter olmalıdır
**öze…

ŞANTİYE KURULUMU VE İŞLETİLMESİ

Resim
ŞANTİYE KURULUMU VE İŞLETİLMESİ

Şantiye yapının üretildiği, üretimle ilgili gerekli planlamaların yapıldığı ve uygulandığı sahadır. Şantiyeyi, yapı üreten fabrika olarak tanımlamak ta mümkündür. Şantiyenin uygun planlanması ve yönetilmesi çok yönlü yararlar sağlamaktadır.

Şantiye Yerleşim Projesinin Hazırlanması

Şantiyede neyin nereye konulacağı veya yapılacağının gösterildiği projeye şantiye yerleşim projesi denilmektedir. Şantiye projesinin hazırlanması için sırayla aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır.

a) Şantiye kurulacak yer ile ilgili bilgi toplanmalı

• Şantiye kurulacak yerin topoğrafik yapısı incelenmeli, gerekirse bazı haritalardan yararlanılmalıdır
• Şantiyeye ulaşım olanakları araştırılmalıdır.
şantiyede yapılması gerekli yardımcı binalar, niteliği ve sayısı belirlenmelidir. Bu binalar:
--atölyeler
--gereç depoları
--açıkta düzenlenen depo yerleri olabilir.
Bunların sayısı ve niteliği şantiyenin yerleşim yerlerine uzaklığına ve yüklenicinin malzeme temini konusundaki politikaların…