Kayıtlar

KANALİZASYON PROJESİ RAPORU (ÖRNEK)

Resim
HATAY İLİ ANTAKYA 2 İNCİ GRUP KANALİZASYON PROJESİ
1.GİRİŞ Hatay İli Antakya İlçesine bağlı 20 mahallenin kanalizasyon şebekesini Narlıca Mahallesinde inşa edilecek ileri teknolojili atıksu arıtma tesisine iletebilmek amacını taşımaktadır. Ayrıca günümüz şartlarına uygun nitelikli kanalizasyon tesisleri yapılmak suretiyle kentin ortasından geçerek kenti 2 bölüme ayıran Asi Nehrine akan atıksuyun engellenerek nehrin temizlenmesi, kötü kokuların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. 2.PROJE SAHASININ TANITILMASI a)Projenin Amacı Son zamanlarda ülke çapında çevre sorunlarında artışlar görülmektedir. Akarsu, göl ve denizlerin kirlenmesi yanında atıksular insan sağlığını tehdit eden duruma gelmiştir. Özellikle şehir ve ilçelerde büyük çapta nüfus artışları olmuştur. Nüfus artışları yanında sanayileşmedeki gelişmeler sonucunda pissular kontrolsüz deşarj edilmektedir. Bu durum çevreye zarar vermektedir. Çevre kirliliği canlıların ölmesine sebep olduğu gibi bitkileri de olumsuz yönde etkilemekte v…

DIŞ ÇAPI Ø560 MM OLAN HDPE – 100 ND 12,5 ATÜ BORU DÖŞENMESİ İLE TERFİ HATTI YAPILMASI

Resim
Projesine göre işin yapımı için Ulusal ve Uluslararası ilgili Standartlara, Normlara ve Şartnamelere göre imal edilmiş ve teslim almadan önce muayenesi ve her türlü deneyi yapılmış olarak projesinde belirtilen çapta, basınç sınıfında, dış çapı Ø560mm olan HDPE 100 ND 12,5 atü boru ve özel parçalarının temini, her türlü nakliye, yükleme-boşaltma dahil iş yerine getirilmesi, imalatın bünyesine giren dolguya ve imalata uygun kum-çakılın ve diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, iş yerine kadar taşınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, iş yerinde şartnamesine ve imalatçı firmanın tavsiyesine uygun şekilde depolanması ve sıraya konması, hendeğe indirilmeden önce borunun, özel parçaların dış ve içleri muayene edilmesi, başları arızalı boruların 30cm baş kısımları kesilerek tornalanması, onarılması, mümkün olmayan boruların kullanılmaması ve yerine yenisinin alınması, Projesine göre boru hattı güzergahının belirlenmesi, aplikasyonunun ve gidiş-dönüş nivelmanının yapılması…

Ø 200 - Ø 600 mm İÇ ÇAPINDA BETON BORU İÇİN BETON GÖMLEKLE DERE GEÇİŞİ YAPILMASI mm İÇ ÇAPINDA BETON BORU İÇİN BETON GÖMLEKLE DERE GEÇİŞİ YAPILMASI

Resim
Tasdikli kesin projesinde, 1238-1239, 2463-2505 ve 2346-2318 no’lu muayene bacaları arasında, ölçü ve detayları şebeke planları üzerinde verilen,  Ø 200 mm iç çapında beton boru için beton gömlekle dere geçişi inşaatı yapılması kapsamında; Her türlü klasta, her cins zeminde, her derinlikte ölçüleri şebeke planları üzerindebelirtilen beton gömlek imalatının yapılması için gerekli çalışma payları ilave edilerek hendek kazısının yapılması, söz konusu imalatın kuruda yapılabilmesi için dere yatağında derivasyon işlerinin yapılarak suyun imalat sahasından uzaklaştırılması için gerekli çalışmaların yapılması, Kazı malzemesinin hendek çukuru dışına atılması ve taşıtlara yüklenerek, idare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinin tesviye ve tanzimi, hendek kenarlarının TS 2519 ve DIN 4124 standartlarına uygun çelik panolu (Krings-Verbau veya benzeri tipte) iksa ile desteklenmesi, iş ve işçi can güvenliği ile çevre emniyetinin s…

Ø 200 mm İÇ ÇAPINDA 500 Dozlu ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETON BORU İLE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI YAPILMASI (Hendek dolgusu, stabilize malzeme ile)

Resim
Sözleşmesi ekindeki tasdikli kesin projesinde gösterilen yerlerde, baca numara ve mesafeleri EK-1A no’lu listede belirtilen Ø200 mm iç çapında 500 dozlu entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru ile her derinlikte yapılacak şebeke hattı inşaatı kapsamında; Kazının yapıldığı yerdeki her türlü yol kaplamasının sökülmesi veya kesilmesi, her türlü klasta, her cins zeminde, her derinlikte hendek kazısı yapılması,kazı sırasında karşılaşılabilecek pissu ve içmesuyu mecraları, lağım çukurları, PTT hatları v.s. mevcut altyapılar nedeniyle gerekebilecek munzam çalışmaların yapılması, Kazı malzemesinin hendek çukuru dışına atılması ve taşıtlara yüklenerek, idare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinin tesviye ve tanzimi, hendek kenarlarının TS 2519 ve DIN 4124 standartlarına uygun her türlü ahşap iksa veya çelik panolu (Krings-Verbau veya benzeri tipte) iksa ile desteklenmesi, iş ve işçi can güvenliği ile çevre emniyetinin s…

BETON YOL BİRİM FİYAT TARİFİ

Resim
İdarece verilen projesine göre, 17.155/Ö iş kalemi dahilinde her çeşit imalat için gerekli her türlü malzeme ve teçhizatın iş başında her türlü taşıma dahil temini, projesine göre gerekli her çeşit inşaat imalatının; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Birim Fiyat Tarifleri Kitabı, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Tarifleri Kitabı ve Karayolları Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Tarifleri Kitabı’nda yer alan tariflerine uygun olarak yapılması, zorunlu olarak proje tadilatı yapılmasının gerekmesi halinde, yapılacak proje tadilatından dolayı gereken her türlü ilave imalatın yapılması, Bu anlamda; Her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı yapılması ve kullanılması, KGM/6020 pozuna göre; kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (tüvenan) malzeme ile yol alt temeli yapılması, dolguya gelen her cins kazı malzemesinin sulanması ve sıkıştırılması platform genişliği ne olursa olsun, platform (trafik şeridi, banket, tretuvar, refüj), şevler ve hendekle…

SERT PVC PLASTİK BORULARIN DÖŞENMESİ BİRİM FİYAT TARİFİ

Resim
Ø200 mm ve Ø100 mm  iç çapındaki boruların temin edilmesi, proje ve şartnamesine uygun olarak mevcut hendek tabanına döşenmesi için uygun boyda ve boru eksenine dik olarak kesilmesi boru cidarındaki çapakların temizlenmesi hendeğe indirilmesi, proje ve şartname gereğince yerine yerleştirilmesi, boru başları ve manşonlarının temizlenmesi, borunun bir ucuna monte edilmiş manşonu, diğer borunun içine sokarak ve sıvı kıvamda PVC yapıştırıcısı uygulayarak, boşluk olmayacak, sızdırmaz biçimde yapıştırmak suretiyle bağlanması, gerektiğinde boru hattının baca ve bacalara bağlanması, döşendikten sonra yağmur suyu ve kanalizasyon borularında sızdırmazlık deneyinin yapılması, Projesine göre işin yapımı için Ulusal ve Uluslararası ilgili Standartlara, Normlara ve Şartnamelere göre imal edilmiş ve teslim almadan önce muayenesi ve her türlü deneyi yapılmış olarak projesinde belirtilen çapta, basınç sınıfında, her nevi PVC esaslı boru ve fittings malzeme temini, Her türlü klasta ve her cins zeminde …

KANALİZASYON SAYISAL İŞLETME PLANI ÖLÇÜ HESAP VE TERSİMAT İLE ÇİZİM İŞLERİNİN YAPILMASI BİRİM FİYAT TARİFİ

Resim
Arıtma Tesisi ve Kolektör Hattında yer alan bütün muayene bacaları, parsel bacaları ile “C” bağlantı parçaları, şebeke, toplayıcı ve kollektör hatları, dere ve karayolu geçiş yerleri, fosseptik yerleri, deşarj noktasının konumlarının Beldenin mevcut harita ve/veya imar planı koordinat sistemine göre belirlenmesi ve bu amaçla yer kontrol noktalarının tesisi ile koordinat ölçü, hesap ve röperinin yapılması, Yapı denetim görevlisince belirlenecek noktalarda Röper Krokilerinin çıkarılması ve hat üzerindeki noktaların imalat sırasında ara mesafe ölçüsüne bağlı küçük nokta hesabıyla veya elektronik alet ve GPS ile konumlarının belirlenmesi, Arazi ölçümleri ile İşletmeye yönelik proje bilgilerinin ilave edilmesi ve çizim işleri ile sözleşme eki İller Bankası “ Sayısal İşletme Projeleri Özel Teknik Şartnamesi” esaslarına uygun olarak “Sayısal İşletme Projesi” yapılması ve İdarenin tasdik için öngördüğü değişiklerin yapılması, istediği miktarda çoğaltılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, her tü…