3 Ağustos 2018 Cuma

KAMERA MONTE EDİLMİŞ CCTV’Lİ GÖRÜNTÜLEME ARACI İLE KANALİZASYON HATLARININ GÖRÜNTÜLENMESİ


İki muayene bacası arasındaki kanalizasyon hatlarının Özel Şartnamesindeki “KAMERA MONTE EDİLMİŞ CCTV’Lİ GÖRÜNTÜLEME ARACI ÖZEL ŞARTNAMESİ’NDE özellikleri belirtilen uzaktan kumandalı kamera donanımlı araç ile fotoğraflı raporlarının hazırlanması ve bu raporların hazırlanmasına mesnet teşkil eden DVD ortamındaki görüntülerin alınması;
Yapılan hakedişlere giren tüm hatların ve muayene bacalarının kanal görüntüleme robotu ile görüntüsü alınacaktır. İmalatı yapılan tüm hat boyunca boru birleşimlerinde 360˚ görüntü alınacaktır. Görüntü kayıtları muayene bacasından bir sonraki muayene bacasına kadar kesintisiz alınacak olup, iki muayene bacası arasındaki kesintili görüntü kayıtları kabul edilmeyecektir. Kanal görüntüleme robotu ile borudaki çatlakların boru montaj yerlerindeki açıklıkların ve borudaki sehim miktarları (mm.) cinsinden ölçülecektir. Görüntüleme sonrası otomatik eğim grafiği ile fotoğraflı raporlar hazırlanacaktır. İş bitiminde geçici kabulden önce imalatların tamamının görüntü kayıtları 2 takım DVD veya harddisk ortamında hazırlanarak idareye sunulacaktır.
Yapılan tüm hatların görüntüleri yapı denetim görevlisinin nezaretinde alınacaktır. Görüntülenen hatlarda geçici kabule engel aksaklıklar tespit edilirse bu kısımların toplam uzunluklarına göre hatların yeniden tadil edilmesi için İdare tarafından yükleniciye makul bir süre verilecek ve bu sürenin sonunda tadilatın yapıldığı yapı denetim görevlisi tarafından tutanakla tespit edilecektir. İdarenin istemesi halinde görüntüsü alınan hatlarda; görüntünün doğruluğunun teyidi amacı ile görüntü kontrolü yapılabilecektir. Görüntü teyidi amacıyla idare tarafından yeniden görüntü alınması, toplam görüntü alınan hattın uzunluğunun % 5 ‘ini geçemez.
Kanalizasyon projesinde yer alan bütün muayene bacaları, parsel bacaları ile “C” bağlantı parçaları, şebeke, toplayıcı ve kollektör hatları, dere geçiş yerleri, deşarj noktasının konumlarının Beldenin mevcut harita ve/veya imar planı koordinat sistemine göre belirlenmesi ve bu amaçla yer kontrol noktalarının tesisi ile koordinat ölçü, hesap ve röperinin yapılması, Yapı denetim görevlisince belirlenecek noktalarda Röper Krokilerinin çıkarılması ve hat üzerindeki noktaların imalat sırasında ara mesafe ölçüsüne bağlı küçük nokta hesabıyla veya elektronik alet ve GPS ile konumlarının belirlenmesi,
Arazi ölçümleri ile İşletmeye yönelik proje bilgilerinin ilave edilmesi ve çizim işleri ile sözleşme eki İller Bankası    “ Sayısal İşletme Projeleri Özel Teknik Şartnamesi” esaslarına uygun olarak “Sayısal İşletme Projesi” yapılması ve İdarenin tasdik için öngördüğü değişiklerin yapılması, istediği miktarda çoğaltılması,

17 Kasım 2017 Cuma

KANALİZASYON PROJESİ RAPORU (ÖRNEK)

HATAY İLİ ANTAKYA 2 İNCİ GRUP KANALİZASYON PROJESİ

1.GİRİŞ
Hatay İli Antakya İlçesine bağlı 20 mahallenin kanalizasyon şebekesini Narlıca Mahallesinde inşa edilecek ileri teknolojili atıksu arıtma tesisine iletebilmek amacını taşımaktadır. Ayrıca günümüz şartlarına uygun nitelikli kanalizasyon tesisleri yapılmak suretiyle kentin ortasından geçerek kenti 2 bölüme ayıran Asi Nehrine akan atıksuyun engellenerek nehrin temizlenmesi, kötü kokuların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.
2.PROJE SAHASININ TANITILMASI
Son zamanlarda ülke çapında çevre sorunlarında artışlar görülmektedir. Akarsu, göl ve denizlerin kirlenmesi yanında atıksular insan sağlığını tehdit eden duruma gelmiştir. Özellikle şehir ve ilçelerde büyük çapta nüfus artışları olmuştur. Nüfus artışları yanında sanayileşmedeki gelişmeler sonucunda pissular kontrolsüz deşarj edilmektedir. Bu durum çevreye zarar vermektedir. Çevre kirliliği canlıların ölmesine sebep olduğu gibi bitkileri de olumsuz yönde etkilemekte ve ekonomik kayıplara sebep olmaktadır.
Ülkemizde çevre sorunlarının çoğalması bu yönde hassasiyetin artmasına sebep olmuştur. Çevre sorunu yönünden önemli bir yer tutan atıksuların toplanıp arıtılması ve zararsız hale getirildikten sonra deşarjı gündeme gelmiştir. Hatay ili Antakya 2. Grup Kanalizasyon Projesi kapsamındaki yerleşim yerlerinin kanalizasyon tesisinin ele alınarak projelendirilmesi ve uygulanması çevre sorunu yönünden faydalı olacaktır.
Çalışma alanı Hatay ili Antakya İlçesine bağlı 20 yerleşim yerini kapsamaktadır. Kültür ve Tabiat Varlıkları’nda gerekli izinlerin alınması için İdaremiz Küçükdalyan, Büyükdalyan, Narlıca, Maşuklu, Güzelburç Mahalleleri için başvuruda bulunmaktadır.
c)Ulaşım Durumu:
Küçükdalyan Antakya Şehir merkezine yaklaşık 1 km, Büyükdalyan 10 km, Güzelburç Antakya'ya yaklaşık 10 km, Maşuklu 4 km uzaklıkta olup Narlıca geçmişte merkeze uzak bir belediye olsa da günümüzde belde ve merkezin gelişimi ile merkez mahalle konumundadır.
d)Nüfus ve sosyal durum:2015 yılı nüfus sayımı verilerine göre 5 mahalle de toplamda: 42,412 kişi sayılmıştır.
e)İklim: Söz konusu bölgede sıcak ve ılıman iklim görülmektedir. Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Yıllık ortalama sıcaklık 18.5'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı 1019 mm’dir.
Hatay İli Antakya 2 İnci Grup Kanalizasyon Şebeke Projesi hazırlanırken İller Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizasyon İşlerinin Planlanması ve Projelendirilmesine ait Talimatname’de belirtildiği gibi şebeke ekonomik ömrü 35 yıl olduğundan, proje debisi gelecekteki 35 yıl dikkate alınarak hesaplanmıştır. Buna göre proje hedef yılı 2051 yılı seçilmiştir.
4)MEVCUT ALTYAPI TESİSLERİ
Sözkonusu mahallelerde mevcut içmesuyu şebekesi vardır.
Proje alanının kanalizasyon projesi hem tatbikat hem de avan olarak yoktur.
Beldedeki atıksu problemi bireysel fosseptikler ile çözümlenmiştir. Fosseptikler iptidai şekilde olup çok sağlıksızdır. Bu proje kapsamında söz konusu yapılar iptal edilecek, günümüz şartlarına uygun nitelikte tesisler tasarlanarak atıksu problemi çözümlenecektir.
Çeşitli şekilde üretilen pissuların ve ani yağışların çevreye zarar vermeden toplanarak zararsız hale getirilmeleri gerekmektedir.


Kanalizasyon sistemi, parsel, baca ve bağlantıları, tali ve ana toplayıcı ile pissu arıtma tesisine ulaştıran kollektörden ibarettir.
Seçilen kanalizasyon sistemi için mahallinde yapılan tetkikler sonucu arazinin topoğrafik yapısı da göz önüne alınarak halihazır harita ve imar planlarından faydalanarak kanalizasyon şebeke taslak planları 1/1000 ölçekli olarak hazırlanacaktır. Şebeke taslak planları ve ilk etüd raporu ve eklerinin tasdikini takiben proje alanında sondaj ve arazi çalışmalarına geçilecektir. Sondaj ve arazi çalışmalarının kesin projeleri ve detayları hazırlanacaktır.
Kesin projelerinin hazırlanması sırasında aşağıdaki belirtilen hususlar uygulanacaktır.
Şebeke mecralarının teşkilinde bütün ev ve diğer binaların pissularının alınması sağlanacaktır.
Pissular en kısa yolla, mecra, ana toplayıcı ve kollektöre ulaştırılacaktır.
Ana toplayıcıların inşaat problemleri çıkarmayacak geniş ve sahanın düşük kotlu caddelerinden geçirilecektir.
Boruların yeraltı su seviyesinin üstünde olmasına dikkat edilecek, batak ve balçık zeminlerden bilhassa toplayıcı hat geçirilmemesi göz önüne alınacaktır.
Karayolları ve Demiryolları istimlak sahası dışında hatların geçirilmesine dikkat edilecektir.
Karayolları ve Demiryolları, dere v.s. geçişler asgari seviyede tutulacaktır.
Hatların geçişlerinde, terfi binaları ve sanat yapıları ve arıtma tesisi yerlerinin seçiminde kamulaştırma probleminin olmamasına dikkat edilecektir.
Pissuların ev ve binalardan arıtma tesisine ve yerine intikalinde cazibe ile iletilmesi prensibi dikkate alınacaktır.
Arıtma tesisi ve geçici deşarj yeri 1/25 000 ölçekli planda gösterilmiş olup, yeri belediye yetkilileri ile birlikte tespit edilecektir.
Mevcut altyapı tesislerinin projeleri Belediyesinden ve ilgili kuruluşlardan temin edilecek, projenin olmaması halinde mevcut tesislerin geçtiği tahmin edilen sokaklar Belediyesi ile birlikte tespit edilerek mevcut altyapı tesisleri tip ve derinlikleri belirlenecektir.
Mevcut altyapı tesislerinin birbirleri ile olan durumları da dikkate alınarak mevcut kanalizasyon tesislerinden mümkün olduğunca yararlanılacağı düşünülenerek projeye işlenecektir.
7)KANALİZASYON PROJE KRİTERLERİ SİSTEMİN EKONOMİK ÖMRÜ
Kanalizasyon tesisi kesin projesi kapsamında bulunan ünitelerin ekonomik ömrü aşağıdaki gibi kabul edilebilir.

                        Tesislerin Ekonomik Ömrü
            Tesisin Cinsi                                       Ekonomik Ömrü
            Pissu Şebekesi                                    35 yıl
            Pissu Ana toplayıcılar                        35 yıl
            Arıtma Tesisleri                                 40 yıl
            Pompa ve Mekanik Ekipman             20 yıl

Atıksuların toplanması ve uzaklaştırılmasında yağmursuların ve pissuların ayrı ayrı toplandığı “Ayrık Sistem” kullanılmaktadır.
9)İNŞAAT KRİTERLERİ
Kanalizasyon mecralarında aşağıda verilen minimum çaplar kullanılacaktır.
- Ev Bağlantıları         : Ø 150 mm.
- Başlangıç Mecraları  : Ø 200 mm.
Maksimum baca aralığı dışında, mecraların muayenesi bakımı ve temizliği yönünden aşağıdaki şartlarda muayene bacası konacaktır.
- Yön değiştirmelerde
- Eğim değiştirmelerde
- Mecra çapı değiştirmelerde
- Sokak mecralarının değişmelerinde
- Demiryolu, karayolu ve dere geçişlerinin her iki tarafında
Muayene bacalarında uyulacak standartlar;
- Su sızdırmaz olmalıdır.
- Çökelmeyi önlemek için baca tabanları eğimli olmalıdır.
- Bağlantıların değişik kotlarda olması halinde uygun şütler yapılmalı,
- Minimum şüt yüksekliği 0,75 metre ve maksimum şüt yüksekliği 4.0 m olmalıdır.
- Dış yüklere dayanabilecek et kalınlıkları sağlanmalıdır.
- Kullanılan baca kapakları trafik yüklerine dayanıklı olmalı ve havalandırma için hava delikleri bulunmalıdır.
Mecra çaplarının değiştiği noktalarda; mecra iç üst müvellit kotları çakıştırılacaktır. Mecralar teleskopik biçimde seçilecek gidiş doğrultusunda çap küçültülmeyecektir.
Mecralarda yönetmelikte öngörülen eğim şartlarına uyulacak ancak istisnai hallerde hız şartları göz önüne alınarak bunun dışına çıkılabilecektir.
Mecraların, kanal, demiryolu ve dere geçişlerinde mümkün olduğunca en kısa düz geçişler yapılacaktır.
Başlangıç mecralarına yıkama teçhizatı konulmayacak olup projede özel işaretle belirtilecektir.
Başlangıç mecralarının iç üst müvellit kotları ; normal mecraların iç üst müvellit kotundan Ø/2 kadar yüksek olacak şekilde projelendirilecektir.
Geniş caddelerin ( en az 20 m genişliğinde) her iki yanına mecra döşenecektir.
Hâlihazır arazi ve dere yatağı içerisinden geçen mecraların muayene bacalarının üst kotları; tabii veya yüksek su seviyesinden en az 50 cm yukarıda olacaktır.
Evlerin pissularının alınabilmesi için ; parsel baca ve bağlantıları inşaat anında tesis edilecektir. Evlerin pissu çıkış kotları ve bağlantı durumları da dikkate alınarak, parsel baca ve bağlantısı bir ev için yapılabildiği gibi birkaç ev içinde bir adet yapılabilir. Bu durum inşaat safhasında yerinde tespit edilecektir
Yerleşimin yoğun olduğu kesimlerde bulunan dar sokakların bir kısmı yaya yolu olarak kullanılmaktadır. Bu bakımdan 4 m (dahil) daha az genişlikteki sokakların tümü ile birlikte inşaat güçlüğü olan geniş sokaklarda da minimum toprak örtüsü 1,20 metre alınacaktır.
Mecraların döşenmesinde açık hendek yöntemiyle hafriyat yapılacaktır. Hafriyatın %80-85
 civarı üst yüzeyde makine ile boru döşenen kısımda %10-15 oranı el ile kazı yapılmaktadır.
Derinlik Max: 7,00 m
              Min : 1,50 m
Demiryolu ve karayolu geçişlerinde hidrolik itme yöntemi ile inşaat gerçekleştirilebilir.
Meskûn ve dar sokaklarda kazı malzemesi uygun görülecek depo yerlerine taşınabilir. Kazıdan çıkan malzeme İdare tarafından uygun görüldüğü takdirde dolguda kullanılabilir. Şayet kazı malzemesi uygun değilse dolgu için uygun malzeme getirmek gerekecektir.

Söz konusu proje sahası çok büyük olduğundan, mahalle bazında parça parça ihale edilmektedir. Bu sebepten dolayı uzun bir süreyi kapsamaktadır.

1 Kasım 2017 Çarşamba

DIŞ ÇAPI Ø560 MM OLAN HDPE – 100 ND 12,5 ATÜ BORU DÖŞENMESİ İLE TERFİ HATTI YAPILMASI

Projesine göre işin yapımı için Ulusal ve Uluslararası ilgili Standartlara, Normlara ve Şartnamelere göre imal edilmiş ve teslim almadan önce muayenesi ve her türlü deneyi yapılmış olarak projesinde belirtilen çapta, basınç sınıfında, dış çapı Ø560mm olan HDPE 100 ND 12,5 atü boru ve özel parçalarının temini, her türlü nakliye, yükleme-boşaltma dahil iş yerine getirilmesi, imalatın bünyesine giren dolguya ve imalata uygun kum-çakılın ve diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, iş yerine kadar taşınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, iş yerinde şartnamesine ve imalatçı firmanın tavsiyesine uygun şekilde depolanması ve sıraya konması, hendeğe indirilmeden önce borunun, özel parçaların dış ve içleri muayene edilmesi, başları arızalı boruların 30cm baş kısımları kesilerek tornalanması, onarılması, mümkün olmayan boruların kullanılmaması ve yerine yenisinin alınması,
Projesine göre boru hattı güzergahının belirlenmesi, aplikasyonunun ve gidiş-dönüş nivelmanının yapılması, proje ile farklılık olması halinde yeniden şematik profilinin veya gerekmesi halinde projesinin bila bedel hazırlanarak idareye tasdik ettirilmesi, güzergah boyunca tasdikli proje profilindeki kazı derinlikleri ve özel şartname dikkate alınarak belirlenecek hendek kazı kesitine göre, her cins ve klastaki zeminde elle ve her cins makineyle her türlü iksa (özel iksa dahil) ile desteklenerek hendek kazısının yapılması, kazı malzemesinin hendek çukuru dışına atılması, şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, hendeklerin, işçi ve imalat güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü tedbirin alınması,
Sıkıştırılmış kazı tabanına Özel Teknik Şartnameye göre boru altına minimum D/10+10 cm.(D:dış çap) kalınlığında,      0,0-30,0 mm çapında granülometrik kum-çakıl veya kırmataş kullanılarak İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Tarifleri Kitabında yer alan 15.140/İB-4 pozunun tarifine uygun yataklamanın yapılması
Boruların, zayiat ve zarar verilmeyecek şekilde hendek tabanına düzenli ve darbesiz olarak uygun araçlar ile indirilmesi, proje verileri dışında eğim ve yön değişikliği yapılmadan hendek tabanına tüm boruların oturacak şekilde döşenmesi, boru uçları temizlenerek, zımparalanarak, kesilerek ve traşlanarak alın kaynağı ile eklenmesi,
Boru hattı üzerindeki özel parçalara ve borulara gelen kuvvetler ve kendi ağırlıkları dikkate alınarak 250 Dz (TS 10157 standardına uygun sülfata dayanıklı çimento ile hazırlanan) betonla tespit kitlesinin ve gerekiyorsa ankrajının yapılması,
Döşenen boru hattının, boru işletme basıncının 1,50 katı basınç ve 1 saat süre ile tecrübe basıncına tabi tutulması,
Basınç deneyinin yapılmasını müteakip baş bağlama veya döşeme veya taşıma sırasında varsa bozulan boru ve özel parça izolasyonlarının yapılması,
Basınç tecrübesi, izolasyon onarımı veya yenilenmesi, beton tespit kitleleri, beton gömleklemesi ve imla tutucuları tamamlanan boru hattının, Özel teknik şartnamesine uygun şekilde 0,0-30,0 mm. çapında granülometrik kum-çakıl veya kırma taş kullanılarak İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Tarifleri Kitabında yer alan 15.140/İB-4 pozunun tarifine uygun boru üstü 0,30 m. yüksekliğe kadar boru üstünün ve yanlarının gömleklemesinin yapılması,
Hendek kenarındaki kazıdan çıkan malzeme kullanılarak İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat tarifleri cetvellerinde yer alan 14.1700 pozunun tarifine uygun olarak gömlekleme üstü hendek dolgusunun yapılması,
İmalat tamamlandıktan sonra kalan kazı artığı malzemenin taşıtlara yüklenerek İdare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi işlerinin yapılması,
Gerekmesi halinde, hendekte ve hendek kenarında yaya ve taşıt trafiğinin geliş-gidişinin sağlanması, varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması,
Yukarıda bahsedilen imalatların, bünyesine giren çimento, kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, (K.D.V. Hariç)

(İş Kalem No: 36.08920 Kocaali-özel) no.lu Dış Çapı Ø560 mm olan Hdpe – 100 Nd 12,5 Atü Boru Döşenmesi İle Terfi Hattı yapılmasının, 1 metre fiyatı:

ÖLÇÜ: İdarece uygun görülen döşenmiş boru hattının metre tül cinsinden miktarıdır.

NOT: 1)İdare, her türlü malzemenin ve imalatın Ulusal ve Uluslararası ilgili Standartlara, Normlara ve Şartnamelere uygunluğunu belirlemek için yükleniciye her türlü deney ve laboratuar araştırması yaptırabilir.
2) Proje dışında boru hattı yapılması halinde, bu birim fiyat uygulanacaktır.
3) Birim fiyatta yer almadığı veya başka gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz.
4) İşin yapımına ait imalat, boru ve donanımı ve özel parça miktarlarında proje miktarı esas olup birim fiyatta yer almadığı ileri sürülerek projedeki miktardan farklı uygulama yapılamaz.

5) Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye  ihzarat bedeli ödenmeyecektir

Ø 200 - Ø 600 mm İÇ ÇAPINDA BETON BORU İÇİN BETON GÖMLEKLE DERE GEÇİŞİ YAPILMASI mm İÇ ÇAPINDA BETON BORU İÇİN BETON GÖMLEKLE DERE GEÇİŞİ YAPILMASI

Tasdikli kesin projesinde, 1238-1239, 2463-2505 ve 2346-2318 no’lu muayene bacaları arasında, ölçü ve detayları şebeke planları üzerinde verilen,  Ø 200 mm iç çapında beton boru için beton gömlekle dere geçişi inşaatı yapılması kapsamında;
Her türlü klasta, her cins zeminde, her derinlikte ölçüleri şebeke planları üzerinde belirtilen beton gömlek imalatının yapılması için gerekli çalışma payları ilave edilerek hendek kazısının yapılması, söz konusu imalatın kuruda yapılabilmesi için dere yatağında derivasyon işlerinin yapılarak suyun imalat sahasından uzaklaştırılması için gerekli çalışmaların yapılması,
Kazı malzemesinin hendek çukuru dışına atılması ve taşıtlara yüklenerek, idare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinin tesviye ve tanzimi, hendek kenarlarının TS 2519 ve DIN 4124 standartlarına uygun çelik panolu (Krings-Verbau veya benzeri tipte) iksa ile desteklenmesi, iş ve işçi can güvenliği ile çevre emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Tariflerinde bulunan 17.136 pozu tarifine uygun olarak ocak taşı ile 0,15m kalınlığında blokaj yapılması, 21.011 pozu tarifine uygun olarak ahşap kalıp imalatının yapılması, kalıp içerisine projesinde belirtilen ebatlara göre, TS 10157 standardına uygun sülfata dayanıklı çimento ile 250 dz beton imalatı yapılması,
Kazıdan çıkan malzeme kullanılarak İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Cetvellerinde yer alan 14.1700 poz no’lu birim fiyat esaslarına uygun olarak dolgu yapılması,
İmalatın tamamlanmasının müteakip, derivasyon yatağı dolgularının yapılması, kazı artığı malzemenin taşıtlara yüklenerek idare ve ilgili yerel yönetim tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve  boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzim işlerinin yapılması,
Yukarıda bahsedilen imalatların, bünyesine giren çimento, kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, (K.D.V. Hariç)


İş Kalem No: Dere Geçişi -1-  Kocaali -özel no.lu, Ø 200 mm iç çapında beton boru için beton gömlekle dere geçişi inşaatı yapılmasının 1 metre fiyatı.

Ölçü: İmalatı tamamlanan şebeke hatlarında ölçü, muayene bacalarının ekseninden alınıp, 1,10 mt. düşülecektir.

Not : 1) Bu imalat kapsamındaki hiçbir malzemeye  ihzarat bedeli ödenmeyecektir.
                    2) Toprakla temas edecek tüm beton imalatları, sülfata dayanıklı çimento ile TS 10157 standardına uygun olarak hazırlanacaktır.

        3) 1238-1239, 2463-2505 ve 2346-2318 no’lu muayene bacaları arasındaki Ø200 mm şebeke hattı yapılmasının bedeli bu fiyata dahil değildir. Söz konusu şebeke hatlarının yapılması 12.218222/SD-2 Kocaali-özel pozuyla ödenecektir.

Ø 200 mm İÇ ÇAPINDA 500 Dozlu ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETON BORU İLE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI YAPILMASI (Hendek dolgusu, stabilize malzeme ile)


Sözleşmesi ekindeki tasdikli kesin projesinde gösterilen yerlerde, baca numara ve mesafeleri EK-1A no’lu listede belirtilen Ø200 mm iç çapında 500 dozlu entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru ile her derinlikte yapılacak şebeke hattı inşaatı kapsamında;
Kazının yapıldığı yerdeki her türlü yol kaplamasının sökülmesi veya kesilmesi, her türlü klasta, her cins zeminde, her derinlikte hendek kazısı yapılması, kazı sırasında karşılaşılabilecek pissu ve içmesuyu mecraları, lağım çukurları, PTT hatları v.s. mevcut altyapılar nedeniyle gerekebilecek munzam çalışmaların yapılması,
Kazı malzemesinin hendek çukuru dışına atılması ve taşıtlara yüklenerek, idare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinin tesviye ve tanzimi, hendek kenarlarının TS 2519 ve DIN 4124 standartlarına uygun her türlü ahşap iksa veya çelik panolu (Krings-Verbau veya benzeri tipte) iksa ile desteklenmesi, iş ve işçi can güvenliği ile çevre emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,
Hendek tabanı tesviyesinin tamamlanıp varsa tabandaki suyun kurutulmasından sonra boru altına minimum D/10+10 cm.(D: dış çap) kalınlığında, 0,0-30,0 mm.çapında granülometrik kum-çakıl veya kırmataş kullanılarak İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Tarifleri Kitabında yer alan 15.140/İB-4 pozunun tarifine uygun yataklamanın ( * ) yapılması,
Sözleşmesi ekindeki tip projesinde (TP.10/26) ve “İller Bankası Genel Müdürlüğü Beton / Betonarme Boru ve Bağlantı Parçaları Özel Şartnamesi” nde belirtilen ölçü ve şartlarda, TS 821 EN 1916 ve TS 3830 standartlarına göre ve TS 10157 standardına uygun Sülfata dayanıklı çimento ile imal edilmiş Ø200 mm. iç çapında 500 Dozlu Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru ile özel parçalarının ( “ C ”  parçaları) satın alınması veya söz konusu beton borular ile özel parçalarının (“C “ parçalarının ) yüklenici tarafından kurulacak beton boru fabrikasında sözleşmesi ekindeki tip projesinde (TP.10/26) ve “İller Bankası Genel Müdürlüğü Beton / Betonarme Boru ve Bağlantı Parçaları Özel Şartnamesi” nde belirtilen ölçü ve şartlarda TS 821 EN 1916 ve TS 3830 standartlarına göre imal edilmesi, boru ve özel parçalarına ( “ C “ parçası )  ait her türlü testlerinin İdarece TS 821 EN 1916’ya göre yapılması, gerekli testler yapıldıktan sonra boruların ve özel parçalarının imal edildikleri veya satın alındıkları yerden döşeneceği hendek kenarına kadar taşınması,
Sözleşme eki tasdikli kesin projesinde gösterilen yerlerde; borulara hasar verilmeyecek şekilde hendek içine indirilmesi ve “İller Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizasyon, İçme suyu, Yapı Birim Fiyat Tarifleri (EK-1)” kitabında yer alan   Poz No:  12.218222’nin tarifine uygun olacak şekilde döşenmesi,
Boruların döşenmesi sırasında gerekli entegre contalı, buhar kürlü “C” parçalarının (İdarece görevlendirilen yapı denetim görevlisi/görevlileri tarafından mahallindeki fiili durum esas alınarak iki baca arasında belirlenecek yerlerde) konut yerleşim planına göre döşenmesi,
0,0-30,0 mm.çapında granülometrik kum-çakıl veya kırmataş kullanılarak İller Bankası Birim Fiyat cetvellerinde yer alan 15.140/İB-4 pozunun tarif esaslarına göre boru üstü 0,30 m. yüksekliğe kadar boru üstünün ve yanlarının gömleklemesinin (*) yapılması,
08.008 poz no.lu birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahilinde hazırlanmış ve konulacağı yerin kenarına figüre edilmiş stabilize malzeme kullanılarak İller Bankası Birim Fiyat cetvellerinde yer alan 15.140/İB-1 pozunun tarifine uygun olarak gömlekleme üstü hendek dolgusunun ( ** ) yapılması,
Yukarıda bahsedilen imalatların, bünyesine giren çimento, kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü malzemenin inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, (K.D.V. Hariç)
 İş Kalem No: 12.218222/SD-1 Kocaali-özel no.lu Ø200 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon şebeke hattı inşaatı yapılmasının, 1 Metre fiyatı:

Ölçü: İmalatı tamamlanan şebeke hatlarında ölçü, muayene bacalarının ekseninden alınıp, 1,10 m düşülecektir.
Not :1 ) (*) Boru altı yataklaması, gömleklemesi ve boru üstü hendek dolguları; Sözleşme eki “ Kanalizasyon Borularının Yataklama Tip Projesi ”ndeki ( TP.10/25-B ) “A Tipi Yataklama”ya uygun olarak yapılacaktır.
2 ) Sözleşmesi eki İller Bankası Genel Müdürlüğü Beton / Betonarme Boru ve Bağlantı Parçaları Özel Şartnamesi, TS 821 EN 1916 ve TS 3830 standartlarına ve Sözleşme eki tip projesinde ( TP.10 / 26 ) belirtilen ölçülere uygun olmayan Ø 200 mm.lik entegre contalı, buhar kürlü beton borular ile özel parçalarının (“ C ” parçaları) tesis inşaatında kullanılmasına Bankamızca müsaade edilmeyecektir.
3 )Ø200 mm.lik entegre contalı, buhar kürlü beton boruların imalatında kullanılacak Entegre Conta; TS EN 681-1 standardına uygun olacaktır. Aksi halde, imal edilecek boruların kullanılmasına Bankamızca müsaade edilmeyecektir.
4 ) ( ** ) Gömlekleme üstü stabilize hendek dolgusu, kaplamasız yollarda yol üst kotuna kadar, kaplamalı yollarda kaplama altı kotuna kadar yapılacaktır.
5 ) İmal edilen veya satın alınan Ø200 mm.lik Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boruların Bankamızca kabul edilebilmesi için, TSE belgelerinin bulunması zorunludur.
6 ) Bu iş kalemi kapsamında, sadece Ø200 mm çaplı borular için ihzarat bedeli ödenecek olup, ihzar edilmesi halinde;  12.218222/SD-1 Kocaali-özel teklif birim fiyatının %20’si ihzarat bedeli olarak ödenecektir.
7) Ø 200 mm iç çapında 500 Dozlu entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton borular TS 10157 standardına uygun sülfata dayanıklı çimento ile imal edilecektir.BETON YOL BİRİM FİYAT TARİFİ

İdarece verilen projesine göre, 17.155/Ö iş kalemi dahilinde her çeşit imalat için gerekli her türlü malzeme ve teçhizatın iş başında her türlü taşıma dahil temini, projesine göre gerekli her çeşit inşaat imalatının; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Birim Fiyat Tarifleri Kitabı, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Tarifleri Kitabı ve Karayolları Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Tarifleri Kitabı’nda yer alan tariflerine uygun olarak yapılması, zorunlu olarak proje tadilatı yapılmasının gerekmesi halinde, yapılacak proje tadilatından dolayı gereken her türlü ilave imalatın yapılması,
Bu anlamda;
Her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı yapılması ve kullanılması, KGM/6020 pozuna göre; kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (tüvenan) malzeme ile yol alt temeli yapılması, dolguya gelen her cins kazı malzemesinin sulanması ve sıkıştırılması platform genişliği ne olursa olsun, platform (trafik şeridi, banket, tretuvar, refüj), şevler ve hendeklerde dahil bütün yol genişliğince reglaj yapılması, 200 mm ( SN 8 )  PE100 koruge kanalizasyon boruları döşenerek yağmursuyu sisteminin hazırlanması,  beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülerek alt zemin hazırlanması, 20 mikron kalınlığında 1 kat naylonun ek yerlerinin 20 cm üst üste gelecek şekilde serilmesi , ek yerlerinin yapıştırılması, nervürlü çelik hasırın yerine konulması (1.500-3.000 kg/m²), beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi, zeminlerde yüzey mukavemetini ve aşınma direncini yükselten çimento, özel seçilmiş agrega, kuvars, pigment ve özel katkı esaslı yüzey sertleştirme harcı kullanılması ve helikopter ile zemin perdahı yapılması, süpürge ile zemin pürüzlülüğünün sağlanması işlerinin tümünü ihtiva etmek üzere;  gerekli olan her türlü malzeme ve zayiatı, projesine göre gerekli her türlü inşaat, imalat ve taşıma giderleri, idarece istenen her türlü numune alınması ve laboratuvar deneylerinin yapılması, her türlü işçilik, araç, gereç, makine, teçhizat ve atölye giderleri, her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil projesine göre inşaatın tamamlanmasıdır.

Ölçü: Projesine göre fiilen yapılan ve idarece uygun görülen yol yapılmasının m² cinsinden miktarıdır.
Not: 1) Kazı ve dolgular,  bu iş dahilinde keşfe sokulmuş olup ayrıca ilgili iş kalem nosu ile ödenmeyecektir.

2) Bu birim fiyat kapsamında tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir.